Regulamin Ośrodka Ku Słońcu


W związku z wszechobecną pandemią koronawirusa, na terenie Ośrodka „Ku Słońcu” wdrożono wszelkie środki ostrożności oraz podjęto niezbędne działania rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny minimalizujące ryzyko związane z jego występowaniem.


 • 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godzinie 10:00.
 • 2. Na miejscu o Państwa miły wypoczynek dba Właściciel, któremu na bieżąco zgłasza się ewentualne uwagi i usterki.
 • 3. Bezwzględnie zakazuje się przebywania na terenie obiektu osobom, które objęte są kwarantanną, a także osobom, u których występują objawy charakterystyczne dla COVID-19.
 • 4. W przypadku wystąpienia u któregokolwiek z gości objawów z pkt. 2, zobowiązuje się go do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Właściciela.
 • 5. W dniu przyjazdu, w Recepcji, uiszcza się pozostałą część opłaty za pobyt oraz opłatę klimatyczną.
 • 6. W recepcji umożliwia się jednoczesne przebywanie wyłącznie dwóch osób.
 • 7. Naszym gościom zapewnia się na terenie ośrodka bezpłatne miejsce parkingowe (w wyznaczonym miejscu).
 • 8. Na terenie ośrodka, obowiązuje prędkość maksymalna do 5km/h.
 • 9. Na terenie ośrodka, obowiązuje zakaz jazdy urządzenimi mechanicznymi o napędzie elektrycznym min.: hulajnogi, trójkołowce, quady, skutery, itp..
 • 10. Umożliwia się korzystanie z rowerów z uwagi na ich dezynfekcję dokonywaną przez Wczasowiczów po każdorazowym użyciu.
 • 11. Zaleca się przestrzeganie ogólnych przepisów prawa oraz dostosowanie się do zaleceń powstałych w związku z COVID-19, między innymi takich jak: zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego wynoszącego minimum dwa metry odległości, częstą dezynfekcję rąk oraz (w przypadku niezachowania odpowiedniego dystansu) noszenie maseczek w miejscach ogólnodostępnych, z wyłączeniem osób, których obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy.
 • 12. Z zachowaniem zarówno wszelkich norm prawem przewidzianych, jak wszelkich zaleceń z zakresu bezpieczeństwa, na terenie ośrodka organizowane są animacje dla dzieci, a uczestnictwo w nich jest dobrowolne.
 • 13. We wszystkich domkach bezwzględnie zakazuje się:
  • a) palenia tytoniu - osoby palące uprasza się o wychodzenie na taras i (w trosce o czystość) korzystanie z udostępnionych popielniczek,
  • b) chodzenia w butach na wysokim obcasie,
  • c) smażenia ryb - uprasza się o ich smażenie i/lub grillowanie na zewnątrz przy użyciu udostępnionych przenośnych kuchenek i grilli,
  • d) rozpalania grilla na tarasach domków,
  • e) używania piecyków elektrycznych - w chłodniejsze dni Właściciel udostępnia Państwu przenośne ogrzewanie własne.
 • 14. Za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie, gości opuszczających domek zobowiązuje się do każdorazowego upewnienia się, czy drzwi oraz okna są prawidłowo zamknięte.
 • 15. Gości uprasza się o dbanie o porządek i zachowanie czystości - na życzenie udostępnia się wszelkie środki czystości. Jednocześnie, uprasza się o natychmiastowe zgłaszanie ewentualnie powstałych, trwalszych zanieczyszczeń.
 • 16. Zakazuje się przebywania na terenie obiektu osób w nim niezakwaterowanych.
 • 17. Odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na przedmiotach i urządzeniach znajdujących się zarówno w domkach, jak i na terenie całego obiektu, na skutek zawinionego działania bądź zaniechania gości i/lub osób ich odwiedzających, spoczywa na gościach.
 • 18. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu bądź wystąpienia okoliczności powodujących niemożność kontynuowania pobytu (m.in. takich jak zakłócanie ciszy nocnej), Właściciel odmawia dalszego świadczenia usług osobie przedmiotowe postanowienia naruszającej. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, tj. do opuszczenia terenu ośrodka, a w szczególności do uiszczenia na rzecz Właściciela odpowiednich kwot tytułem powstałych szkód i/lub zniszczeń.
 • 19. Zarówno odbiór, jak i zdanie domku, każdorazowo odbywa się w obecności Właściciela lub osoby przez niego uprawnionej.
 • 20. Wysokość bezzwrotnego zadatku ustala się indywidualnie. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 60 dni przed uzgodnionym terminem przyjazdu, możliwe jest zaliczenie kwoty wpłaconej tytułem zadatku na poczet wynagrodzenia za pobyt w innym terminie.
 • 21. Pobyt na terenie ośrodka traktuje się jednoznacznie z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez Właścicieli Ośrodka "Ku Słońcu" do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające zgody na powyższe, uprasza się o zgłoszenie do Właściciela ośrodka.
 • 22. Wpłacony zadatek jest równoznaczny z akceptacją przedmiotowego Regulaminu, ze świadomością ryzyka i konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania oraz ze zrzeczeniem się roszczeń mogących powstać w przyszłości z tytułu powyższego.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest jednoosobowa Firma Handlowo Usługowa KAJA Anetta Momot, ul. Polnych Kwiatów 25, 75-675 Koszalin

Biuro Rachunkowo - Eliza Pieńkowska, ul. Polnych Kwiatów 11, Koszalin - przetwarzanie danych związanych z dokumentami finansowymi przede wszystkich fakturami zakupowymi i sprzedażowymi - prowadzenie księgowości

Dane osobowe

 • 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 • 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

 • 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 • 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 • 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 • 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności procesu rezerwacyjnego
Bardzo dziękujemy.

UWAGA:
Szanowni Państwo, wszelkie prawa do treści i zdjęć są zastrzeżone.
Bardzo prosimy właścicieli obiektów jak i inne portale internetowe o nie kopiowanie zawartości naszej strony www do ogłoszeń innych obiektów. Dziękujemy.